हाम्रो सम्पर्क


निर्देशक:- ०१ ४२३१४४४
आर्थिक प्रशासन शाखा:- ०१४२६४२७४
प्रशासन शाखा:- ०१ ४२५६८८३
नर्सिङ शाखा:- ०१ ४२५९१८२Email:-

 

 


hospitalayurveda@gmail.com


 

© Copyright 2020. All Rights Reserved.