मुख बंगिने, पक्षघात, आमवात, वातरक्त, पिनास, टाउको दुखेको, ग्रिधसी वात इत्यादि रोगका अकुपन्चरबाट सफल उपचार गरिन्छ |