गुदरोग (ano-rectal diseases) जस्तै अर्श (Piles), भगन्दर (Fistula), परीकर्तिका (Fissure), बाहय सुक्ष्म अर्बुद (Benign tumor) मा औषधि तथा क्षर सुत्र (Medicated Thread) द्वारा चिकित्सा गरिन्छ |